Правилник и пропозиције за такмичење за школску 2015-16. годину

Правилник и пропозиције за такмичење 2015-16. год.

Објављено под Такмичења | 1 коментар

Верикална саобраћајна сигнализација

САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ

Саобраћајним знаковима на путевима постиже се безбедније, брже и уредније одвијање саобраћаја. Учесници у саобраћају знаковима су упозорени  на опасности које им прете на  путу.

Сви јавни путеви морају бити обележени прописаним саобраћајним знаковима.

Учесници у саобраћају дужни су придржавати се ограничења, забрана и обавеза изражених помоћу постављених саобраћајних знакова.

Саобраћајни знакови постављају се са десне стране пута уз коловоз у смеру кретања возила. Ако постоји опасност да саобраћајни знак неће бити уочљив због густине саобраћаја или због других разлога, саобраћајни знак се може поставити на супротној левој страни пута или изнад коловоза.

Знакови опасности

Знакови опасности учесницима у саобраћају означавају бли-зину дела пута или место на којем им прети опасност одређеног карактера. Постављају се прије опасног места.

Знакови опасности имају облик једнакостраничног троугла чија се доња страница налази у хоризонталном положају, а врх спрам ње окренут је према горе.

Изузетак су знакови опасности којима се учесници у саобраћају упозоравају на прелаз пута преко пруге а то су: „Андрејин крст„ те знак „Приближавање прелазу пута преко жељезничке пруге са браницима или полубраницима“ и знак „Приближавање прелазу пута преко железничке пруге без браника или полубраника“

Знакови опасности који одступају по облику

Боја знакова опасности

Основна боја знакова опасности је бела боја, а ивице троугла су црвене боје . Изузетак по боји су знакови опасности „Радови на путу“ и „Саобраћајна незгода“, чија је основна боја жута .

Симболи на знаковима опасности су црне боје.

Знакови опасности

Знакови изричитих наредби

Знакови изричитих наредби стављају до знања учесницима у саобраћају на путу забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати.

Знакови изричитих наредби деле се на:

 • знакове забране, односно ограничења и
 • знакове обавезе.

Облик знакова изричитих наредби

Знакови изричитих наредби имају облик круга. Изузетак су знакови „Обавезно заустављање“ и „Наилазак на пут са првенством пролаза“

изузеци знакова изричитих наредби

Боја знакова изричитих наредби

Основна боја знакова забране, односно ограничења је бела. Симболи и натписи на знаковима забране, односно знаковима ограничења, црне су боје.  Ивице круга, те равне и косе линије на знаковима изричитих наредби на којима постоје, су црвене боје.

Табле на којима су уметнути знакови забране и ограничења имају подлогу беле боје.

Основна боја знакова обавезе је плава. Симболи и натписи на знаковима обавезе беле боје.

Постављање знакова изричитих наредби

Знакови изричитих наредби постављају се непосредно на места на којима за учеснике у саобраћају почиње обавеза да поштују наредбу изражену саобраћајним знаком.

Ако је због слабе прегледности, или због неког другог разлога, учеснике у саобраћају потребно унапред обавестити о изричитој наредби знак изричите наредбе може бити постављен и на одговарајућој удаљености од места од кога наредба важи. У том случају морају се додати допунске табле са назнаком удаљености од места од ког наредба важи.

Учесници у саобраћају морају поштовати значење знакова изричитих наредби постављених на путу до прве раскрснице. Знакови изричитих наредби морају се поново поставити након сваког укрштања, односно спајања са другим путем, ако изричита наредба важи и после таквог укрштања, односно спајања.

Изричита наредба изражена знаком забране и ограничења или знаком обавезе постављеним на улазу у насеље на истом стубу на којем је постављен и знак за обележавање насељеног места вреди на подручју целог насеља, ако на појединим путевима, или деловима пута у насељу није другим саобраћајним знаком изражена друга наредба.

Знакови изричитих наредби са промењивом поруком

На путу се могу постављати и саобраћајни знакови за означавање изричитих наредби које важе само за одређено време током дана, или само у одређене дане. Ови саобраћајни знакови израђени су тако да су симболи и допунске табле којима је одређено њихово значење уочљиви само у време за које вреди изричита наредба изражена знаком.

Знакови изричитих наредби са променљивом поруком постављају се увек иза сталних знакова изричитих наредби.

Знакови изричитих наредби 

Знакови изричитих наредби знакови обавезе

Знакови обавезе на путу учесницима у саобраћају стављају до знања обавезе којих се морају придржавати.

Занови обавезе

Знакови обавештења

Знакови обавјештења учесницима у саобраћају дају потребна обавештења:

 • о путу којим се крећу
 • о називима места кроз којапут пролази и удаљености до тих места
 • о престанку важења знакова изричитих наредби
 • друга обавештења која им могу користити.

Основна боја знакова обавештења

Основна боја знакова обавештења је:

 • жута са симболима и натписима црне боје
 • плава са симболима и натписима беле, црне, црвене или зелене боје
 •  зелена са симболима и натписима беле боје
 • бела са симболима и натписима црне, црвене или плаве боје.

Основне боје знакова обавештења за вођење саобраћаја јесу:

 • на аутопутевима, зелена са симболима и натписима биеле боје
 • на путевима резервисаним за саобраћај моторних возила и брзим путевима, плава са симболима и натписима беле боје
 • на магистралним и регионалним путним правцима, жута са симболима и натписима црне боје
 • на осталим путним правцима и улицама у насељу ако исте не припадају некој од горе наведених категорија путева, бела са симболима
 • натписима црне боје.

Облици знакова обавештења

Знакови обавештења имају облик квадрата, правоугаоника или круга.

Знакови обавештења

Објављено под Саобраћајна секција | Оставите коментар

Саобраћајна секција

Појмови у саобраћају

Саобраћајна сигнализација

Вертикална саобраћајна сигнализација

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Саобраћајна сигнализација

Саобраћајну сигнализацију путева чине:

а) Вертикална саобраћајна сигнализација:

 • знакови опасности
 • знакови изричитих наредби
 • знакови обавештења
 • знакови обавештења за вођење саобраћаја
 • допунске табле
 • променљиви саобраћајни знакови

б) Хоризонтална саобраћајна сигнализација на коловозу и саобраћајним површинама

в) Светлосна саобраћајна сигнализација и светлосне ознаке

г) Саобраћајна опрема на путевима · опрема за означавање ивице коловоза

 • опрема за означавање врха саобраћајних острва · опрема, знакови и ознаке за означавање радова, препрека и оштећења коловоза
 • светлосни знакови за означавање радова, препрека и оштећења коловоза
 • опрема за вођење и усмерaвање саобраћаја у подручју радова на путу, препрека и оштећења коловоза · браници и полубраници · саобраћајна огледала · заштитне одбојне ограде · ограде против засљепљивања · ублаживачи удара
 • остала опрема, као што су бројачи саобраћаја, камере, фиксни мерачи брзине, станице за праћење метеоролошко-атмосферских услова и друго.
Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Појмови у саобраћају

Саобраћај је кретање возила и лица на путевима, чије је понашање уређено у циљу његовог безбедног и несметаног одвијања.
Пут је изграђена, односно утврђена површина коју као саобраћајну површину могу да користе сви или одређени учесници у саобраћају, под условима одређеним законом или другим прописима.
Јавни пут је пут од општег значаја који могу под једнаким уловима да користе сви или одређени учесници у саобраћају и који је надлежни орган прогласио као такав.
Некатегорисани пут је пут који може под једнаким условима да користи већи број корисника.

Аутопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила, са физички одвојеним коловозним тракама за саобраћај из супротних смерова, са најмање две саобраћајне траке по смеру и једном зауставном траком за сваки смер, без укрштања у нивоу са другим путевима и железничким или трамвајским пругама, са потпуном контролом приступа, на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком.

autoput

Зауставна трака обележени уздужни део пута намењен искључиво за заустављање возила која се због непредвидивих разлога морају зауставити као  што је неисправност, изненадна неспособност возача за управљање возилом …

Мотопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком, пут је резервисан за саобраћај моторних возила.
Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља.

Делови пута

 1. Тротоар
 2. Обележен пешачки прелаз
 3. Пешачко острво
 4. Коловоз
 5. Коловозна трака
 6. Саобраћајна трака
 7. Бициклистичка стаза
 8. Знак „Обележен пешачки прелаз“
 9. Знак „Бициклистичка стаза“

delovi puta

Коловоз је део површине пута намењен првенствено за саобраћај возила.

Коловозна трака је уздужни део коловоза намењен за саобраћај возила у једном смеру, с једном или више саобраћајних трака.

Саобраћајна трака је обележени или необележени уздужни део коловоза чија је ширина довољна за несметан саобраћај једног реда возила.

Тротоар је посебно уређена саобраћајна површина намењена за кретање пешака, која није у истом нивоу с коловозом пута, или је од коловоза одвојена на други начин.

Обележени пешачки прелаз је део површине коловоза намењен за прелажење пешака преко коловоза, означен ознакама на коловозу и одговарајућим саобраћајним знаком.

Пешачка зона је уређена саобраћајна површина намењена за кретање пешака у којој је дозвољено кретање моторних возила с посебним одобрењем.

Пешачко острво је уздигнута или на други начин обележена површина која се налази на коловозу и која је одређена за привремено задржавање пешака који прелазе преко коловоза, или улазе у возило и излазе из возила јавног саобраћаја.

Бициклистичка трака је део коловоза намењен за саобраћај бицикала и мопеда, која се протеже дуж коловоза и која је обележена уздужном линијом на коловозу.

Бициклистичка стаза је изграђена саобраћајна површина намењена за саобраћај бицикла и мопеда, која се протеже уздуж коловоза и која је од њега одвојена и обележена прописаним саобраћајним знаком.

Саобраћајна трака за принудно заустављање возила је обележени уздужни део коловоза на аутопутевима и на одређеним местима на путевима вишег ранга, као и у тунелима и галеријама, намењена за принудно заустављање возила.

Саобраћајна трака за успоравање је део коловоза намијењен за искључивање возила из саобраћаја на путу.

Саобраћајна трака за убрзавање је део коловоза намењен за укључивање возила у саобраћај са споредног пута, односно других прилазних путева с објеката поред путева.

Саобраћајна трака за возила јавног градског превоза је обележени уздужни део коловоза намењен за возила јавног градског превоза путника, кад су у возилу путници.

Саобраћајна трака за спора возила је уздужни дио коловоза намењен за возила која спором вожњом смањују одвијање саобраћаја.

Стајалиште је дио површине пута намењен за заустављање аутобуса, тролејбуса или трамваја ради уласка и изласка путника и које је обелжено саобраћајним знаком.

Улица је дио пута у насељеном мјесту, с тротоаром и ивичњаком, поред које се најмање са једне стране налазе редови кућа или групе зграда.

Раскрсница је површина на којој се укрштају или спајају два пута или више путева, као и шира саобраћајна површина која настаје укрштањем, односно спајањем путева.

ВОЗИЛА

Возило је свако превозно средство намењено за кретање по путу осим покретних столица без мотора за немоћна лица и дечијих превозних средстава .

Моторно возило је возило које се покреће снагом сопственог мотора и које је првенствено намењено за превоз лица или терета на путевима, или вучу прикључног возила, осим возила која се крећу по шинама и помоћних пешачких средстава.

Бицикл је возило које има најмање два точка и покреће се искључиво снагом возача.

Мопед је моторно возило са два точка чија радна запремина мотора није већа од 50 cm³, а снага код електричних мотора не прелази 4 kw, или на три точка чија радна запремина мотора није већа од 50 cm,³ или снага мотора код мотора с унутрашњим сагоревањем и електричних мотора није већа од 4 kW, и које на равном путу не може развити брзину већу од 45 km/h.

Mотоцикл је моторно возило сa два точка, или са три асиметрично постављена точка (са бочном приколицом) код којег је радна запремина мотора већа од 125 cm³ и које на равном путу може развити брзину већу од 45 km/h.

Путнички аутомобил је моторно возило намењено за превоз лица које, осим седишта за возача, има највише осам седишта.

Аутобус је моторно возило намењено за превоз лица које, осим седишта за возача, има више од осам седишта.

Теретно возило је свако моторно возило које је намењено за превоз терета.

Трактор је моторно возило конструисано да вуче, потискује или носи измењива оруђа, односно да служи за погон таквих оруђа или за вучу прикључних возила.

Тролејбус је моторно возило намењено за јавни превоз путника које, осим седишта за возача, има више од осам седишта и које, ради напајања мотора електричном енергијом, има контакт с електричним проводником.

Шинско возило је возило посебно конструисано и искључиво намењено за вожњу по шинама.

Трамвај је возило на шинама с електричним погоном, намењено за јавни превоз путника и које је ради напајања мотора електричном енергијом, везано за електрични вод.

Запрежно возило је возило које вуче упрегнута животиња.

Прикључно возило је возило намењено да буде вучено моторним возилом, било да је конструисано као приколица или као полуприколица.

Полуприколица је прикључно возило без предње осовине, конструисано тако да се својим предњим делом ослања на вучно возило.

УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ

Учесник у саобраћају је лице које на путу управља возилом или се налази у возилу или на возилу, које тера, води или јаше животињу која се креће по путу, као и пешак или лице које своје послове и радне задатке обавља на путу.

Возач је лице које на путу управља возилом.

Пешак је лице које учествује у саобраћају а не управља возилом, нити се превози у возилу или на возилу, лице које властитом снагом гура или вуче возило, ручна колица, дечије превозно средство, бицикл, мопед или покретна колица за немоћна лица, лице у покретној столици за немоћна лица коју покреће властитом снагом или снагом мотора, ако се при томе креће брзином човечијег хода.

ОСТАЛИ ПОЈМОВИ

Насеље је простор на којем се редови или групе зграда налазе с једне или с обе стране пута дајући му изглед улице и чије границе одређује надлежни орган за управљање путевима, саобраћајним знаковима за обележавање насељених места.

Колона је низ од најмање три возила (осим бицикла, трактора, радне машине и запрежног возила) која су заустављена на путу, или се на блиском међусобном одстојању крећу истом саобраћајном траком у истом смеру, при чему су брзина кретања возила и поступања возача међусобно условљени и између којих, без ометања, не може да уђе друго возило.

Мимоилажење је пролажење возилом поред другог возила које се по истом коловозу креће из супротног смера.

Мењање саобраћајне траке је прелажење возилом из једне у другу саобраћајну траку за саобраћај у истом смеру ради престројавања или дозвољеног бржег кретања.

Oбилажење је пролажење возилом поред заустављеног или паркираног возила или другог објекта који се налази на саобраћајној траци којом се возило креће.

Паркирање возила је прекид кретања возила дужи од пет минута осим прекида који се прави да би се поступило по знаку или правилу којим се регулише саобраћај.

Заустављање возила је сваки прекид кретања возила на путу у трајању до пет минута, осим прекида који се прави да би се поступило по знаку или правилу којим се регулише саобраћај.

Полукружно окретање је окретање возила за 180 степени, у односу на дотадашњи смјер кретања, ради укључења у супротни саобраћајни ток.

Претицање је пролажење возилом поред другог возила које се креће у истој саобраћајној траци и у истом смеру.

Пропуштање возила је радња коју је у одређеним случајевима возач дужан извршити заустављањем возила, смањивањем брзине кретања или прекидањем радње коју изводи возилом, и то на начин који не приморава возача другог возила да нагло миења правац или брзину кретања.

Престројавање је заузимање таквог положаја возилом на саобраћајној траци и на таквој удаљености од раскрснице или другог места на путу из којег се на сигуран начин може извести наредна допуштена радња возилом (скретањем, окретањем, заустављањем и сл.).

Саобраћајна незгода је догађај на путу или који је почео на путу, у којем је учествовало најмање једно возило у покрету и у којем је једно или више лица погинуло или повређено или је настала материјална штета.

Светлоодбојни прслук је одевни предмет намењен лакшем уочавању лица која се на јавном путу налазе ван возила.

Растојање је најкраћа бочна удаљеност између најистуренијих тачака возила или лица, односно других објеката.

Одстојање је најкраћа уздужна удаљеност између најистуренијих тачака возила или лица, односно других објеката.

Скуп возила чине моторно возило и прикључна возила која у саобраћају на путевима учествују као целина.

Зона смиреног саобраћаја је подручје у насељу обележено прописаним саобраћајним знаком у којем возила не смију да се крећу брзином већом од брзине хода пешака због дозвољеног кретања пешака и дечије игре.

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Примери за цртање машинских делова на рачунару

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 19

Пример 17

Пример 16

Пример 15

Пример 14

Пример 13

Пример 12

Пример 10

Пример 9

Пример 8

Пример 7

Пример 6

На основу ортогоналне пројекције покушај  нацртати предмет:

Пример 5

Пример -решење

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Техничко писмо – вежбе

латиница

ћирилица

ћирилица 2

техничко писмо вежба 1

мрежа за техничка слова

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар