Саобраћај-провери своје знање

Укрштеница-појмови у саобраћају

Разврстај саобраћајне  знaкове у групу којој припадају

Повежи знак са његовим значењем

Игра меморије-повежи саобраћајни знак и његово значење

Асоцијација

Реши саобраћајне ситуациије

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

ХОРИЗОНТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА КОЛОВОЗУ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА

 Ознаке на коловозу

Ознаке на коловозу служе за регулисање саобраћаја на путевима, за вођење учесника у саобраћају и за пружање одговарајућих обавештења возачима и пешацима.

Врста ознака на коловозу су:

 • уздужне ознаке,
 • попречне ознаке,
 • остале ознаке на коловозу и предметима уз ивицу коловоза.

Ознаке на коловозу су беле боје, изузев следећих ознака:

 • ознаке места на коловозу и тротоару на којима је забрањено паркирање;
 • привремене ознаке на коловозу које се користе приликом извођења радова на путу;
 • линије за одвајање саобраћајне траке за кретање возила јавног превоза путника,
 • ознаке којима се обележавају места за одређене намене (аутобуска и такси стајалишта, полиција и др.).

Уздужне ознаке

Уздужне ознаке на коловозу су:

 • разделне линије (2)
 • ивичне линије (1)
 • линије упозорења.

razedelna i ivična linija

Разделна линија раздваја коловоз,  односно коловозне траке  на саобраћајне траке. Разделне линије се изводе као: неиспрекидане, испрекидане или комбиноване.

Испрекидане и неиспрекидане разделне линије изводе са као, обичне или удвојене.

Неиспрекидана разделна линија означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији.

Удвојена неиспрекидан разделна линија изводи се на коловозима са двосмерним саобраћајем:

 • са две или више саобраћајних трака по смеру;
 • са непарним бројем саобраћајних трака ако је у оба смера забрањено претицање;
 • у тунелима и на прилазима тунелима у дужини од 150м до 250м;
 • на путним објектима (мостови, тунели, ..)
 •  ако то захтевају саобраћајни услови или услови безбедности на путу.

udvojena linija

Испрекидана разделна линија може бити обична и кратка испрекидана линија.

Разделна испрекидана обична линија користи се за:

 • раздвајање коловозне траке на путу са само по једном саобраћајном траком за сваки смер;
 • раздвајање коловозне траке на саобраћајне траке.

isprekidana razdelna linija

Разделна испрекидана кратка линија користи се:

 • на прилазним крацима раскрсници – за обележавање специјалних трака за скретање лево или десно на раскрсници;
 • као разделна линија на двосмерним бициклистичким стазама,
 • као линија водиља за кретање возила кроз раскрсницу.

linija vodilja

Разделна удвојена испрекидана линија користи се за обележавање саобраћајних трака са променљивим смером кретања на којима је саобраћај регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних закова – семафорима.

Двострука испрекидана разделна линија -средња трака мења смер кретања возила у зависности од знака на семафору постављеног изнад те траке.

dvostr_ispr_razdelna_linija

Разделна удвојена комбинована линија користи се за раздвајање коловозних трака на местима где услови прегледности допуштају претицање само у једном смеру, тако да се за претицање користи саобраћајна трака намењена за кретање возила из супротног смера.

udvojena kombinovana linija

Ивична линија служи да означи ивицу возне површине коловоза. Може бити неиспрекидан и испрекидана, нормална и широка. Широка ивична линија користи се на аутопуту и ​​мотопуту на раскрсницама у више нивоа.

Линија упозорења (дужа испрекидана линија) користи се за најављивање близине неиспрекидане линије.

Попречне ознаке

Попречне ознаке су:

 • линија заустављања
 • косници
 • граничници
 • пешачки прелази
 • прелази бициклистичке стазе преко коловоза

Линија заустављања

Линија заустављања може бити пуна или испрекидана, и то:

-пуна линија заустављања обележава место на којем возач мора зауставити возило.

puna linija zaustavljanja

-испрекидана линија заустављања обележава место на којем возач мора зауставити возило ако је потребно пропустити возила која се крећу путем са правом првенства пролаза или пешаке на обележеном пешачком прелазу. Испред испрекидане линије заустављања може се исцртати троугао упозорења. (1 и 3)

-уместо испрекидане линије заустављања, место на којем возач мора зауставити возило ако је потребно да пропусти возила која се крећу путем са правом првенства пролаза или пјешаке на обележеном пешачком прелазу, може се обележити троугловима врхом окренутим према возилу   (2).

isprekidana linija zaustavljanja.jpg

Косници

Косник означава место затварања саобраћајне траке, отварања траке и затварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путнника.

kosnik

Граничници

Граничник означава део коловоза на коме је забрањен саобраћај због уливања саобраћаја са прилазног пута.

graničnik

Пешачки прелаз

Пешачки прелаз обележава део површине коловоза који је намењен прелазу пешака.  На коловозу уз пешачки прелаз који се налази у близини школе мора стајати натпис »ШКОЛА«.

pešački prelaz

Прелаз бициклистичке стазе преко коловоза

Прелаз бициклистичке стазе преко коловоза је део површине пута намењен искључиво за прелаз бициклиста.

prelaz biciklističke staze preko kolovoza.jpg

prelaz biciklističke staze preko kolovoza 2

Остале ознаке на коловозу 

Ознаке на коловозу су:

 • стрелице
 • поља за усмеравање саобраћаја
 • линије усмеравања
 • натписи
 • ознаке за означавање саобраћајних површина за посебне намене
 • ознаке за облеежавање места за паркирање
 • уздужне ознаке (ознаке на предметима уз ивицу коловоза).

Стрелице 

Стрелица на коловозу служи за обележавање обавезног смера кретања возила ако је убележена у саобраћајној траци оивиченој неиспрекиданим линијама и за обавештавање возача о намени саобраћајних трака ( за престројавање ), ако је обележена у траци оивиченој испрекиданом линијом .

Стрелицама се може означити : један смер , два смера ( комбиноване ), престројавање на две блиске раскрснице где престројавање мора да се изведе пре прве раскрснице , смер кретања у гаражама и скретање саобраћаја .

Линија усмеравања означава место промене слободне површине коловоза испред фиксних препрека које се налазе на путу или на његовим ивицама. Линије усмеравања могу да буду испред острва за престројавање возила јавног превоза путника, за обликовање препреке на ивици пута и за означавање промене корисне површине коловоза.

Натписи на коловозу пружају учесницима у саобраћају додатна обавештења, и то могу бити: „СТОП“, „ШКОЛА“, „БУС“, „ТАКСИ“, саобраћајни знакови, симбол бицикла или симбол колица за лица са инвалидитетом, као и називи места и бројеви путева.

аутобуска стајалишта и такси возила

Натпис „БУС“ означава саобраћајну траку за возила јавног превоза путника. Поставља се на почетку саобраћајне траке за возила јавног превоза путника и понавља се после сваке раскрснице.

Натпис „саобраћајни знакови“ (слике саобраћајних знакова исцртане на коловозу), се поставља на коловозу, на местима где је оваквом ознаком потребно додатно упозорити возача на опасност, односно ограничење које му је прописано саобраћајним знаком.

Натпис – слика бицикла на коловозу, означава бициклистичку стазу односно траку. Поставља се на почетку бициклистичке стазе и после сваке раскрснице.

Натпис – слика колица за лица са инвалидитетом, означава да је паркинг место обележено овим знаком намењено искључиво за паркирање возила лица са инвалидитетом.

Означавање саобраћајних површина за посебне намене служи за обележавање места где је забрањено заустављање – паркирање на тротоару и августу, обележавање места резервисаних за аутобуска стајалишта, обележавање места резервисаних за такси возила или друга возила, обележавање зона пешачких прелаза у зони школа.

Ознака „паркинг место“ означава место и начин паркирања возила. Паркирање може да буде подужно, косо и усправно. Паркирање: подужно, косо и усправно.

parking

Објављено под Саобраћајна секција | Оставите коментар

Радови ученика у 2015/16. год.

Радови ученика 5. разреда:

Сталак за оловке

Јелкице

 

Објављено под Uncategorized | Оставите коментар

Јелкице

Ова галерија садржи 7 фотографија.

Gallery | Оставите коментар

Сталак за оловке

Ова галерија садржи 13 фотографија.

Gallery | Оставите коментар

Правилник и пропозиције за такмичење за школску 2015-16. годину

Правилник и пропозиције за такмичење 2015-16. год.

Објављено под Такмичења | 1 коментар

Верикална саобраћајна сигнализација

САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ

Саобраћајним знаковима на путевима постиже се безбедније, брже и уредније одвијање саобраћаја. Учесници у саобраћају знаковима су упозорени  на опасности које им прете на  путу.

Сви јавни путеви морају бити обележени прописаним саобраћајним знаковима.

Учесници у саобраћају дужни су придржавати се ограничења, забрана и обавеза изражених помоћу постављених саобраћајних знакова.

Саобраћајни знакови постављају се са десне стране пута уз коловоз у смеру кретања возила. Ако постоји опасност да саобраћајни знак неће бити уочљив због густине саобраћаја или због других разлога, саобраћајни знак се може поставити на супротној левој страни пута или изнад коловоза.

Знакови опасности

Знакови опасности учесницима у саобраћају означавају бли-зину дела пута или место на којем им прети опасност одређеног карактера. Постављају се прије опасног места.

Знакови опасности имају облик једнакостраничног троугла чија се доња страница налази у хоризонталном положају, а врх спрам ње окренут је према горе.

Изузетак су знакови опасности којима се учесници у саобраћају упозоравају на прелаз пута преко пруге а то су: „Андрејин крст„ те знак „Приближавање прелазу пута преко жељезничке пруге са браницима или полубраницима“ и знак „Приближавање прелазу пута преко железничке пруге без браника или полубраника“

Знакови опасности који одступају по облику

Боја знакова опасности

Основна боја знакова опасности је бела боја, а ивице троугла су црвене боје . Изузетак по боји су знакови опасности „Радови на путу“ и „Саобраћајна незгода“, чија је основна боја жута .

Симболи на знаковима опасности су црне боје.

Знакови опасности

Знакови изричитих наредби

Знакови изричитих наредби стављају до знања учесницима у саобраћају на путу забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати.

Знакови изричитих наредби деле се на:

 • знакове забране, односно ограничења и
 • знакове обавезе.

Облик знакова изричитих наредби

Знакови изричитих наредби имају облик круга. Изузетак су знакови „Обавезно заустављање“ и „Наилазак на пут са првенством пролаза“

изузеци знакова изричитих наредби

Боја знакова изричитих наредби

Основна боја знакова забране, односно ограничења је бела. Симболи и натписи на знаковима забране, односно знаковима ограничења, црне су боје.  Ивице круга, те равне и косе линије на знаковима изричитих наредби на којима постоје, су црвене боје.

Табле на којима су уметнути знакови забране и ограничења имају подлогу беле боје.

Основна боја знакова обавезе је плава. Симболи и натписи на знаковима обавезе беле боје.

Постављање знакова изричитих наредби

Знакови изричитих наредби постављају се непосредно на места на којима за учеснике у саобраћају почиње обавеза да поштују наредбу изражену саобраћајним знаком.

Ако је због слабе прегледности, или због неког другог разлога, учеснике у саобраћају потребно унапред обавестити о изричитој наредби знак изричите наредбе може бити постављен и на одговарајућој удаљености од места од кога наредба важи. У том случају морају се додати допунске табле са назнаком удаљености од места од ког наредба важи.

Учесници у саобраћају морају поштовати значење знакова изричитих наредби постављених на путу до прве раскрснице. Знакови изричитих наредби морају се поново поставити након сваког укрштања, односно спајања са другим путем, ако изричита наредба важи и после таквог укрштања, односно спајања.

Изричита наредба изражена знаком забране и ограничења или знаком обавезе постављеним на улазу у насеље на истом стубу на којем је постављен и знак за обележавање насељеног места вреди на подручју целог насеља, ако на појединим путевима, или деловима пута у насељу није другим саобраћајним знаком изражена друга наредба.

Знакови изричитих наредби са промењивом поруком

На путу се могу постављати и саобраћајни знакови за означавање изричитих наредби које важе само за одређено време током дана, или само у одређене дане. Ови саобраћајни знакови израђени су тако да су симболи и допунске табле којима је одређено њихово значење уочљиви само у време за које вреди изричита наредба изражена знаком.

Знакови изричитих наредби са променљивом поруком постављају се увек иза сталних знакова изричитих наредби.

Знакови изричитих наредби 

Знакови изричитих наредби знакови обавезе

Знакови обавезе на путу учесницима у саобраћају стављају до знања обавезе којих се морају придржавати.

Занови обавезе

Знакови обавештења

Знакови обавјештења учесницима у саобраћају дају потребна обавештења:

 • о путу којим се крећу
 • о називима места кроз којапут пролази и удаљености до тих места
 • о престанку важења знакова изричитих наредби
 • друга обавештења која им могу користити.

Основна боја знакова обавештења

Основна боја знакова обавештења је:

 • жута са симболима и натписима црне боје
 • плава са симболима и натписима беле, црне, црвене или зелене боје
 •  зелена са симболима и натписима беле боје
 • бела са симболима и натписима црне, црвене или плаве боје.

Основне боје знакова обавештења за вођење саобраћаја јесу:

 • на аутопутевима, зелена са симболима и натписима биеле боје
 • на путевима резервисаним за саобраћај моторних возила и брзим путевима, плава са симболима и натписима беле боје
 • на магистралним и регионалним путним правцима, жута са симболима и натписима црне боје
 • на осталим путним правцима и улицама у насељу ако исте не припадају некој од горе наведених категорија путева, бела са симболима
 • натписима црне боје.

Облици знакова обавештења

Знакови обавештења имају облик квадрата, правоугаоника или круга.

Знакови обавештења

Објављено под Саобраћајна секција | Оставите коментар